Koronasituasjonen for glasshyttene i Norge, juni 2020

Glasshyttene i Norge ligger spredd over hele landet, fra Karasjok i nord til Kristiansand i sør. De er generelt små bedrifter, og mange drives som enkeltmannsforetak. De lever av å selge egenprodusert glasskunst/kunsthåndverk, i galleri og på oppdrag, samt ulike opplevelses- og formidlingsrelaterte aktiviteter. Per juni 2020, har vi trettisyv glasshytter i Norge.

Koronasituasjonen er alvorlig for glasshyttene. Norske kunsthåndverkere gjorde i månedsskiftet mai/juni undersøkelsen Koronakrisen – hvordan påvirkes kunsthåndverkeres praksis og økonomi? Det er en trøtthet i besvarelser, og undersøkelsen hadde lav svarprosent. N for glassfeltet i undersøkelsen er 14, her har glasshytter, frilansere og assistenter blitt invitert på lik linje. Gitt at dette også innbefatter glasskunstnere som ikke selv eier/driver glasshytter, gir det kun en pekepinn på situasjonen og er ikke signifikant. 

Driften av glasshyttene er ressurskrevende. Sammenlignet med andre kunsthåndverk har glasshyttene store, faste driftskostnader, knyttet til drift av smelteverket. Som med all kunst og kunsthåndverk er inntjeningen konjunkturfølsom og sesongbetont. 

Drastisk reduksjon i glasskunstnernes inntekt

Vi ser at størstedelen av kunstnerne i undersøkelsen er markant påvirket av situasjonen. 86% har hatt en stor eller noen reduksjon i salget. 70 % har opplevd at avtalte oppdrag har blitt utsatt eller avlyst. Vi ser også en tendens til at glasskunstnerne har vært nødt til å stenge utsalget grunnet koronakrisen, 1/3 svarer i undersøkelsen at de har måttet holde stengt. Generelt ser vi at det kunstneriske arbeidet har mistet tid og fokus på grunn av unntakstilstanden. Fra forrige undersøkelse i april så vi at 17% hadde vært berørt av karantene, 21% var hjemme med barn. En tredjedel av respondentene i denne undersøkelsen melder at de har hatt omsorg for barn i perioden, av disse har majoriteten opplevd at stengningen av skoler og barnehager resulterte i reduksjon i arbeidstiden.

Lite målrettede virkemidler for glasskunstnerne

De nasjonale tiltakene ser i liten grad ut til å treffe glassblåserne og glasshyttene. Kompensasjonsstøtte, dagpenger og omsorgspenger er de ordningene som utvalget har tatt i bruk. En liten prosentandel har søkt og fått avslag. Flere rapporterer at de kommer dårligere ut iht inntektssikringen fordi det ikke beregnes over tre år , og fordi de i fjor hadde inntekt under inntektsgrensa. Også egenandelstaket for kompensasjonsordningen rapporteres som for høy. 

For å kompensere manglende støttetiltak, rapporterer 57% av utvalget å ha brukt egne sparepenger. Enkelte har lånt penger, og har bedt om betalingsutsettelser for husleie etc. Vi ser at muligheten for å søke om midler for å holde smittevernforsvarlige aktiviteter i liten grad oppleves som relevant for glasskunstnerne. Glasshyttene er ofte arealeffektive og selve arbeidet må utføres med mindre avstand enn tilrådelig for dem som arbeider i glasshytta. Dette kompliserer mulighetene for virtuell aktivitet og aktivitet med stor avstand mellom deltakerne.

Alvorlig konsekvens for internasjonal aktivitet og nordisk samarbeid

I mai 2020 skulle verdens største konferanse for glasskunstnere, GAS Glass art Society, arrangeres i Småland i Sverige. Et nordisk samarbeid var etablert, og norske glasskunstnere involvert. Det skulle blant annet avholdes en større utstilling for å vise bredden i samtidig norsk glasskunst og et uttall norske glasskunstnere skulle holde demoer og foredrag. En stor andel av det norske glassfeltet har derfor fått redusert internasjonal aktivitet. Dette reflekterer tallene i undersøkelsen.

Usikkerhet foran sommeren

Disse tallene viser sårbarheten til glassfeltet i Norge. Sommersesongen er viktig for omsetningen til norske kunsthåndverkere. Det ligger stor usikkerhet knyttet til sommersalget, både på grunn av manglende turister – og på grunn av smittevernshensyn som begrenser arrangementer og generelt bidrar til få sosiale arrangementer i befolkningen – slik som bursdager og bryllup, som til vanlig er viktige inntektskilder. Glassblåsing er definert som et verneverdig tradisjonshåndverk. Vi er avhengige av å ivareta de få glasshyttene som finnes i Norge i dag, og glasskunstnerne i tilknytning til hyttene. Om vi får til dette, vil definere tiden videre for norsk glasskunst.